www.sudzibas.lv Julianus Inkasso Republikas pilsoņu apzagšana

Julianus Inkasso - Republikas pilsoņu apzagšana

Brīvības iela 55, Rīga, lv-1010, tālr. 67388624, fakss 67388634, e-pasts [slēpt]@ptac.Gov.lv, www.ptac.Gov.lv
izraksts
sia “julianus inkasso Latvija”
reģ. Nr. [slēpt]@julianus.lv
lēmums
patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā
Rīgā
datums skatāms laika zīmogā. Nr. 2-pk
patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – ptac) , pamatojoties uz parādu
ārpustiesas atgūšanas likuma (turpmāk – pāal) 4. Panta pirmo un trešo daļu, negodīgas
komercprakses aizlieguma likuma (turpmāk – nkal) 15. Panta pirmās daļas 1. Punktu un
ņemot vērā saņemto informāciju no patērētājiem, veica sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“julianus inkasso Latvija” (turpmāk – sabiedrība) īstenotās komercprakses
izvērtēšanu, kas tika īstenota, sabiedrībai veicot parādsaistību ārpustiesas atgūšanu, kuras
ietvaros, patērētājiem tika nosūtītas e-pasta vēstules, kā vēstules tēmu norādot „pēc izpildraksta
saņemšanas” (turpmāk – tēmas nosaukums) un e-pasta saturā iekļaujot paziņojumu par
paredzētu sēdi. Proti, e-pastu tekstos norādīts: „darām jums zināmu, ka sēde jūsu parāda lietā
nr. (lietas numurs) nolikta uz (datums) (gadījumā, ja liktais datums sakrīt ar brīvdienu, sēde
bez parādnieka piekrišanas tiek pārnesta uz pirmo, pēc norādītā datuma, darba dienu) . Pēc
izpildraksta saņemšanas, lēmums tiek sūtīts uz darbavietu un bankām ienākumu bloķēšanai”
(turpmāk – e-pasta teksts) . Tāda paša satura paziņojumu sabiedrība patērētājiem arī nosūtīja
īsziņas veidā, norādot, ka „sēde lietā (parāda atgūšanas lietas numurs) nolikta uz (diena) ! Pēc
izpildraksta saņemšanas, lēmums tiek sūtīts uz darbavietu un bankām ienākumu bloķēšanai”
(turpmāk – īsziņas teksts) .
Ņemot vērā ptac rīcībā esošo informāciju, ptac konstatēja:
[1] saskaņā ar 2020. Gada 11. Jūnijā ptac saņemtajā patērētāja sūdzībā minēto izriet, ka
sabiedrība nosūta patērētājiem e-pasta vēstules un īsziņas ar iepriekš minēto e-pasta un īsziņas
tekstu, tādējādi, maldinot patērētājus un liekot tiem domāt, ka ir pieņemts kāds tiesas
nolēmums, kurš tiks nodots piespiedu izpildē. Izvērtējot ptac saņemto informāciju no
patērētājiem par sabiedrības īstenoto komercpraksi, ptac konstatēja, ka šādu komercpraksi
sabiedrība īsteno ilgāku laika posmu, vismaz no 2019. Gada septembra, par ko liecina ptac
2019. Gada 4. Septembrī saņemtā elektroniskā konsultācija un tajā iekļautā informācija.
[2] administratīvās lietas ietvaros ptac 2020. Gada 25. Jūnijā nosūtīja sabiedrībai
vēstuli nr.3.4. - 4/6039/p-81 (turpmāk – pieprasījums) , aicinot sniegt viedokli un argumentus
administratīvajā lietā un pieprasot sabiedrībai sniegt informāciju par īstenoto komercpraksi, tai2
skaitā:
1) informāciju par kopējo patērētāju skaitu, kuriem tika nosūtīti elektroniskie
paziņojumi ar attiecīgo tēmas nosaukumu, e-pasta tekstu un īsziņas tekstu, atsevišķi
atspoguļojot informāciju par nosūtīto e-pastu un īsziņu skaitu un datumu;
2) informāciju, cik daudz patērētāji ir atsaukušies un/vai iesnieguši sūdzību sabiedrībai
par sabiedrības nosūtītajām e-pasta vēstulēm un/vai īsziņām par noliktu sēdi;
3) informāciju par iesniegto pieteikumu skaitu tiesā par periodu, kad sabiedrība
uzsākuši šajā vēstulē aprakstīto informēšanas praksi;
4) citu informāciju, kas lietā varētu būt būtiska.
Atsevišķi pieprasījumā ptac aicināja sabiedrību nekavējoties pārtraukt elektronisko
paziņojumu ar tēmas nosaukumu un īsziņu sūtīšanu par sēdes paredzēšanu gadījumā, ja tādi vēl
tiek sūtīti.
2020. Gada 3. Augustā ptac saņēma sabiedrības 2020. Gada 31. Jūlija atbildes vēstuli
(turpmāk – paskaidrojums) . Paskaidrojumā sabiedrība norāda, ka tā veic savu darbību saskaņā
ar Latvijas republikas likumdošanu un eiropas un starptautiskajām tiesību normām, kas
piemērotas parādu piedziņai. Sabiedrība rūpējas par savu klientu un parādu piedziņas nozares
reputāciju, neveicot nekādas darbības, kuras var kaitēt godīgai un atbildīgai parādu atgūšanai.
Sabiedrība parādu piedziņas procesā izmanto metodes, kas liek parādniekam iespējami ātrākā
laika posmā atmaksāt parādu, tomēr tas darāms, ievērojot likuma, morāles un labākās prakses
principus. Sabiedrība paskaidro, ka ja ārpustiesas darbību kopums, ko sabiedrība ilgstoši
izmanto, aicinot parādniekus labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, nedot vēlamo
rezultātu vai parādnieks pārtrauc un ilgstoši neveic maksājumus, sabiedrība izvērtē iespēju celt
prasību tiesvedības kārtībā. Pirms prasības celšanas sabiedrība parādniekam izsūtīta e - pastu
un/vai sms īsziņu ar brīdinājumu par pirmstiesas piedziņas pārtraukšanu un parāda lietas
izvērtēšanu - uzsākt tiesvedību prasības tiesvedības kārtībā ar visām no tā izrietošajām sekām.
Paskaidrojumā norādīts, ka sabiedrība saskarās savā praksē, īpaši pēdējā laikā, ar
parādnieku nereaģēšanu uz aicinājumiem sadarboties. Sabiedrības galvenais mērķis palīdzēt
patērētājam apmaksāt parādu ar mazākiem izdevumiem un mudināt parādniekus uz problēmu
risinājumu, proti, panākt vienošanās par maksājumiem un / vai apmaksas termiņa pagarināšanu,
nevis klusēšanu / slēpšanu un izvairīšanu no saistībām. Vienlaikus paskaidrojumā sabiedrība
atsaucas uz 2020. Gada 28. Aprīlī ptac mājaslapā publicēto rakstu kurā izteikts viedoklis, par
to, ka klusēšana ir neveiksmīga problēmas risinājuma stratēģija
(https://www.ptac.Gov.lv/lv/jaunums/saistiba-ar-covid-19-ierobezoti-nokavejuma-procenti-
pagarinats-termins-paradu-piedzinas-procesam) .
Līdztekus paskaidrojumā, atbildot uz ptac pieprasījumu, sabiedrība norāda ka:
- sabiedrība ir izsūtīJusi parādniekiem e-pastus un sms īsziņas ar attiecīgo tēmu: “pēc
izpildraksta saņemšanas” laika periodā no 2019. Gada 1. Augusta līdz 2020. Gada
26. Jūnijam;
- kopējo patērētāju skaits, kuriem tika nosūtīti elektroniskie paziņojumi ar attiecīgo tēmas
nosaukumu e-pasta tekstu – 13738;
- kopējo patērētāju skaits, kuriem tika nosūtīti elektroniskie paziņojumi ar attiecīgo tēmas
nosaukumu, e-pasta sms īsziņas tekstu – 11149;
- 2734 patērētāji ir atsaukušies uz sabiedrības nosūtītajām e-pasta vēstulēm un/vai
īsziņām par noliktu sēdi un ar viņiem tika panākta vienošanos par parāda maksājumu
grafiku ar iespēju segt parādsaistības pa daļām;
- neviens patērētājs nav iesniedzis sūdzību sabiedrībai par sabiedrības nosūtītajām e-
pasta vēstulēm un/vai īsziņām ar attiecīgo tēmas nosaukumu.
Vienlaikus sabiedrība norāda, ka attiecīgajā laika periodā, kad tā uzsākusi šādu
patērētāju informēšanas praksi, tā ir iesniegusi tiesā kopumā 10744 pieteikumus.
Izvērtējot paskaidrojumā sniegto informāciju, ptac konstatē, ka sabiedrības sniegtais3
skaidrojums, ka neviens patērētājs nav iesniedzis sūdzību par sabiedrības e-pasta vēstulēm
un/vai īsziņām ar attiecīgo tēmas nosaukumu neatbilst patiesībai, tā kā ptac rīcībā esošā
patērētāja iesniegumam klāt pievienotā e-pasta sarakste ar sabiedrības darbinieci liecina, ka
patērētājs pieprasa sabiedrībai sniegt paskaidrojumu par radušos situāciju un skaidrot, kā ir
iespējams, ka laikus nav sniegta informācija par nolikto tiesas sēdi. Savukārt sabiedrības
darbiniece, atbildot uz patērētāja uzdoto jautājumu paskaidro, ka: “ [..] sēde ir julianus inkasso
Latvija, kur vadība lems par lietām kuras dot caur tiesu [..] ”.
Vienlaikus konstatējams, ka sabiedrības sniegtais viedoklis par ptac mājaslapā
iekļauto informāciju, kurā norādīts, ka “ [..] klusēšana ir neveiksmīga problēmas risinājuma
stratēģija [..] ”, ir daļa no patērētājiem sniegtā informatīvā materiāla par izmaiņām normatīvajos
aktos, kas saistīti ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un nevar kalpot kā arguments
sabiedrības attaisnojošai rīcībai.
Izvērtējot konkrētās administratīvās lietas materiālus, ptac secina:
[3] sabiedrības rīcība, veicot parāda ārpustiesas atgūšanas darbības, tajā skaitā, nosūtot
patērētājiem e-pastus un īsziņas parādu atgūšanas procesa ietvaros un aicinot izpildīt
parādsaistības, ir uzskatāma par komercpraksi nkal 1. Panta pirmās daļas 2. Punkta izpratnē,
bet sabiedrība saskaņā ar nkal 1. Panta pirmās daļas 1. Punktu atzīstama par attiecīgās
komercprakses īstenotāju. Pāal 10. Panta pirmās daļas 4. Punktā noteikts, ka saskarsmē ar
parādnieku ir aizliegts sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju par parāda nemaksāšanas
sekām.
Nkal 4. Panta pirmajā daļā ir noteikts, ka negodīga komercprakse ir aizliegta.
Atbilstoši nkal 4. Panta otrās daļas 1. Punktam komercprakse ir negodīga, ja tā neatbilst
profesionālajai rūpībai un būtiski negatīvi ietekmē vai var būtiski negatīvi ietekmēt tāda
vidusmēra patērētāja vai tādas patērētāju grupas vidusmēra pārstāvja ekonomisko rīcību
attiecībā uz preci vai pakalpojumu, kam šī komercprakse adresēta vai ko tā skar. Nkal 6. Pants
noteic, ka komercpraksi uzskata par profesionālajai rūpībai neatbilstošu, ja tā netiek veikta ar
tāda līmeņa prasmi un rūpību, ko patērētājs var pamatoti sagaidīt un kas atbilst attiecīgajā
saimnieciskās vai profesionālās darbības jomā vispāratzītai godīgai tirgus praksei un labas
ticības principam.
Atbilstoši nkal 4. Panta otrās daļas 2. Punktam un 3. Punktam par negodīgu
komercpraksi ir atzīstama maldinoša un agresīva komercprakse. Nkal 9. Panta pirmās daļas
1. Punkts nosaka, ka komercpraksi uzskata par maldinošu, ja tās ietvaros tiek sniegta nepatiesa
informācija un ņemot vērā visus apstākļus, patērētājs tās ietekmē pieņem vai var pieņemt tādu
lēmumu par līguma slēgšanu, kādu viņš citādi nebūtu pieņēmis. Savukārt nkal 12. Panta pirmā
daļā noteikts, ka komercpraksi uzskata par agresīvu, ja, ņemot vērā visas tās īpatnības un visus
apstākļus - neatlaidīgas darbības, piespiešanu, tostarp fiziska spēka vai nesamēRīgas ietekmes
izmantošanu, tā būtiski ietekmē vai var būtiski ietekmēt vidusmēra patērētāja izvēles vai rīcības
brīvību attiecībā uz preci vai pakalpojumu un rezultātā patērētājs pieņem vai var pieņemt tādu
lēmumu par rīcību saistībā ar darījumu, kādu citādi nebūtu pieņēmis.
Izvērtējot ptac rīcībā esošo informāciju un sabiedrības paskaidrojumā norādīto,
ptac konstatē, ka sabiedrība, nosūtot patērētājiem e-pastus ar attiecīgās tēmas nosaukumu un
tekstu, kā arī īsziņas ar attiecīgo tekstu, liek domāt, ka ir pieņemts kāds tiesas nolēmums, par
kuru patērētājs nav bijis informēts un kurš attiecīgi ir nodots vai tiek plānots to nodot piespiedu
izpildei. Vidusmēra patērētājs ar vārdu „izpildraksts” saprot – izpildu dokumentu, kas tiek
nodots zvērinātam tiesu izpildītājam parāda piedziņai. Tāpat arī vārds „sēde” patērētājam liek
domāt par „tiesas sēdi” un par to, ka sabiedrība ir iesniegusi prasības pieteikumu tiesā parāda
piedziņai tiesas ceļā.
Ptac konstatē, ka e-pastā un īsziņās norādītā informācija faktiski ir maldinoša un
nepatiesa, jo sabiedrībai kā juridiskai personai, kura darbojas parādu ārpustiesas atgūšanā,
normatīvie akti nenoteic tiesības izsniegt kāda satura izpildrakstus un vēl jo vairāk, pieņemt
kādus lēmumus par patērētāja ienākumu bloķēšanu bankas kontos. Ptac ieskatā, sabiedrība,4
nosūtot šāda satura paziņojumus, maldina un cenšas nesamērīgi, agresīvā veidā ietekmēt
patērētājus ar mērķi panākt parādu atmaksu. Šādu konstatējumu pastiprina arī fakts, ka
sabiedrība, atsevišķā gadījumā, paskaidrojot patērētājam sūtītos paziņojumus, ir norādīJusi, ka
noliktā sēde ir tikai pašas sabiedrības, kur vadība lemj par lietām, kurās varētu iesniegt prasības
pieteikumu tiesā.
Izvērtējot sabiedrības rīcību, nosūtot e-pastus un īsziņas ar attiecīgo tekstu, secināms,
ka sabiedrība ir īstenojusi maldinošu, agresīvu un profesionālai rūpībai neatbilstošu
komercpraksi komunikācijā ar patērētājiem ar nolūku būtiski ietekmēt vidusmēra patērētāja
izvēles vai rīcības brīvību attiecībā uz preci vai pakalpojumu, kā rezultātā patērētājs pieņem vai
var pieņemt lēmumu par rīcību saistībā ar darījumu, kādu citādi nebūtu pieņēmis un šāda
komunikācija rada negatīvu iespaidu par visu parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu
sniedzēju nozari un tās tēlu sabiedrībā. Tādējādi sabiedrība ir pārkāpusi nkal 4. Panta pirmajā
daļā noteikto negodīgas komercprakses īstenošanas aizliegumu.
[4] nkal 15. Panta astotā daļa nosaka - “ja uzraudzības iestāde atzīst komercpraksi
par negodīgu, tā ir tiesīga pieņemt vienu vai vairākus lēmumus, ar kuriem: 1) nosaka
komercprakses īstenotājam pienākumu atbilstošā veidā sniegt papildu informāciju, kas
nepieciešama, lai nodrošinātu komercprakses atbilstību šā likuma prasībām; 2) nosaka
komercprakses īstenotājam pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi; 3) aizliedz
negodīgu komercpraksi, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir paredzama; 4) nosaka komercprakses
īstenotājam pienākumu publicēt attiecīgajai komercpraksei atbilstošā saziņas līdzeklī
paziņojumu, kurā norādīta labotā informācija, atsaucot negodīgo komercpraksi; 5) uzliek
naudas sodu šā likuma 15.2 pantā noteiktajā kārtībā; 6) nosaka par labas prakses kodeksu
atbildīgajai personai pienākumu izdarīt labojumus kodeksā, lai novērstu negodīgu
komercpraksi”.
Atbilstoši nkal 15.2
panta otrajā daļā minētajam, uzraudzības iestāde, pieņemot
lēmumu par soda naudas uzlikšanu un tās apmēru, ņem vērā šādus apstākļus, kā arī izvērtē, vai
pastāv šādi nosacījumi: 1) pieļautā pārkāpuma raksturs un ilgums, pārkāpuma radītā ietekme
(zaudējumi patērētājiem) , pārkāpuma izdarīšanas apstākļi, pārkāpēja loma pārkāpumā un
pārkāpuma apjoms; 2) komercprakses īstenotājs līdz lēmuma pieņemšanas dienai ir atlīdzinājis
vai sācis atlīdzināt patērētājiem nodarītos zaudējumus; 3) pārkāpums pārtraukts pēc
komercprakses īstenotāja iniciatīvas; 4) komercprakses īstenotājs negodīgas komercprakses
aizlieguma pārkāpumu izdarījis atkārtoti pēdējo divu gadu laikā, un tas konstatēts ar
uzraudzības iestādes lēmumu vai rakstveida apņemšanos; 5) komercprakses īstenotājs nav
izpildījis rakstveida apņemšanos; 6) komercprakses īstenotājs ir kavējis lietas izskatīšanu vai
slēpis izdarīto pārkāpumu.
Vērtējot pārkāpuma raksturu un ilgumu, kā arī radīto ietekmi, ptac konstatē, ka
sabiedrības savā darbībā ilgstoši, proti, vairāk kā desmit mēnešus, parādu atgūšanas procesā
saziņā ar patērētājiem agresīvā veidā ir sniegusi maldinošu informāciju par parādsaistību
statusu un nemaksāšanas sekām, nosūtot elektroniskos paziņojumus ar attiecīgo tēmas
nosaukumu e-pasta tekstu 13738 patērētājiem un nosūtot elektroniskos paziņojumus ar attiecīgo
tēmas nosaukumu, e-pasta sms īsziņas tekstu 11149 patērētājiem, kas ir ievērojams patērētāju
skaits. Ptac rīcībā nav informācijas, ka sabiedrība būtu pārtraukusi šādu praksi, kā arī šāda
informācija nav sniegta sabiedrības paskaidrojumā.
Vērtējot sabiedrības lomu pārkāpumā un pārkāpuma raksturu, ptac ņem vērā, ka
sabiedrība savas saimnieciskās darbības ietvaros, ir izmantojusi agresīvas saskarsmes formas,
kas maldina patērētājus par parāda lietas statusu, proti, vai parāda atgūšana notiek ārpustiesas,
vai tiesas ceļā, ko apstiprina arī pašas sabiedrības paskaidrojumā minētais, ka parādnieki tika
vairākkārt aicināti sazināties ar sabiedrību un sākt risināt parādu lietas pirmstiesas ceļā, taču
sabiedrība savā praksē, īpaši pēdējā laikā, ir saskārusies ar parādnieku nereaģēšanu uz
aicinājumiem sadarboties. Ptac ieskatā, šāda sabiedrības rīcība, nosūtot attiecīgā satura
paziņojumus, ir vērtējama kā nesamēRīga ietekme uz patērētāju ar mērķi panākt parāda atmaksu.5
ptac informē, ka sabiedrība ir vērtējama kā profesionālis savā jomā un tā pārzin attiecīgās
jomas prasības, kā arī ētiskas un godīgas prakses principus, savukārt šādas prakses īstenošana
rada negatīvu iespaidu par visu parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju nozari un
tās tēlu sabiedrībā.
Ņemot vērā, ka konkrētā sabiedrības īstenotā komercprakse ir atzīstama par negodīgu
komercpraksi, kā arī ņemot vērā komercprakses raksturu un būtību, ptac ieskatā, sabiedrībai
par izdarīto pārkāpumu saskaņā ar nkal 15. Panta astotās daļas 2. Punktu ir lietderīgi uzlikt
tiesisko pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, kā arī, lai līdzīgu negodīgu
komercpraksi sabiedrība neturpinātu veikt arī nākotnē, saskaņā ar nkal 15. Panta astotās
daļas 3. Punktu ir lietderīgi un pamatoti aizliegt negodīgu komercpraksi, ja tā vēl nav uzsākta,
bet ir paredzama.
Ptac ieskatā, saskaņā ar nkal 15. Panta astotās daļas 5. Punktu sabiedrībai ir
piemērojama soda nauda 15.2
pantā noteiktajā kārtībā. Ptac ieskatā, soda naudas piemērošana
pildīs sodošo funkciju saistībā ar sabiedrības līdzšinējo neatbilstošo rīcību, kā arī motivēs
sabiedrību savā turpmākajā komercpraksē nepieļaut līdzīga rakstura pārkāpumu izdarīšanu.
Nkal 15.
2
panta pirmā daļa paredz, ka uzraudzības iestāde ir tiesīga par negodīgu
komercpraksi uzlikt komercprakses īstenotājam soda naudu līdz 10 procentiem no tā pēdējā
finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000 euro. Soda naudas apmērs ir nosakāms
samērīgs ar izdarīto pārkāpumu, ņemot vērā komercprakses īstenotāja veiktos pasākumus
pārkāpuma novēršanai un zaudējumu atlīdzināšanai.
Ņemot vērā sabiedrības sniegto paskaidrojumu uz ptac pieprasīto informāciju par
pārkāpumu, to, ka ir skarts liels patērētāju skaits, sabiedrība nav sniegusi informāciju, vai tā ir
pārtraukusi šādas prakses īstenošanu, vērtējot sabiedrības izdarītā pārkāpuma apjomu, raksturu,
ilgumu, ietekmi uz patērētāju tiesiskajām interesēm, sabiedrības lomu pārkāpumā, šajā lēmumā
analizētos pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, ptac secina, ka sabiedrības nodarītais pārkāpums
ir vērtējams kā smags patērētāju kolektīvo interešu pārkāpums. Iepazīstoties ar Latvijas
republikas uzņēmumu reģIstra datu bāzē pieejamo pēdējo reģistrēto sabiedrības pārskatu par
2019. Gadu, konstatējams, ka tās neto apgrozījums 2019. Gadā bija 932 597,00 eur. Ņemot
vērā soda naudas piemērošanas mērķi un pamatojumu, kā arī nkal 15.2
panta pirmajā daļā
noteikto ierobežojumu, kopējā soda nauda sabiedrībai nosakāma 10 000,00 eur apmērā, kas
uzskatāms par samērīgu soda naudas apmēru, ņemot vērā sabiedrības izdarīto pārkāpumu, tā
raksturu, apjomu un ietekmi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz nkal 1. Panta pirmās daļas 1. Un 2. Punktu,
2. Pantu, 4. Panta pirmo daļu un otrās daļas 1. ,2. , un 3. Punktu, 6. Pantu, 9. Panta pirmās daļas
1. Punktu, 12. Panta pirmās daļas, 15. Panta astotās daļas 2. Un 3. Punktu, pāal 4. Panta pirmo
un trešo daļu, 10. Panta pirmās daļas 4. Punktu, administratīvā procesa likuma 4. Pantu,
7. Pantu, 51. Pantu, 55. Panta 2. Punktu, 65. Panta ceturto daļu, 66. Panta pirmo daļu, 67. Pantu,
ptac
nolemj:
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “julianus inkasso Latvija”
juridiskā adrese: Turaidas iela 3, Rīga, lv-1039
reģistrācijas numurs: 40003717522
1) aizliegt negodīgu komercpraksi, kā arī turpmākajā komercpraksē nepieļaut
līdzīga rakstura pārkāpumu izdarīšanu, proti:
veicot parādsaistību ārpustiesas atgūšanas darbības, izmantot saziņā ar patērētājiem
maldinošu, agresīvu un profesionālai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, lai aicinātu vai
veicinātu patērētājus veikt parāda atmaksu, tajā skaitā, nosūtīt patērētājiem e-pastus un
īsziņas ar attiecīgo saturu, tādējādi, radot iespaidu, ka parādu lietā ir pieņemts tiesas
nolēmums, par kuru patērētājs nav bijis informēts un kurš attiecīgi ir nodots vai tiek6
plānots nodot piespiedu izpildei un pēc izpildraksta saņemšanas lēmums tiek sūtīts
parādnieka darbavietai un kredītiestādei kontu bloķēšanai;
2) uzlikt soda naudu 10 000,00 eur (desmit tūkstoši eiro un 00 eirocenti) apmērā.
Saskaņā ar administratīvā procesa likuma 70. Panta pirmo daļu, 79. Panta pirmo daļu
un nkal 19. Panta pirmo daļu šis lēmums ir spēkā ar dienu, kad tas kļūst zināms sabiedrībai,
un sabiedrība to var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad
lēmums stājies spēkā administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana
daļā par tiesisko pienākumu neaptur tā darbību.
Soda nauda jāsamaksā ar pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā norādot:
saņēmējs: valsts kase reģistrācijas numurs 90000050138
saņēmēja iestāde: valsts kase bic kods trellv22
konts (iban) : lv12trel1060121019400
maksājuma mērķis: lēmums nr. 2-pk
pieņemšanas datums: datums skatāms laika zīmogā.
Atbilstoši nkal 15.2
panta trešajai daļai uzraudzības iestādes uzlikto soda naudu
komercprakses īstenotājs samaksā mēneša laikā no dienas, kad stājās spēkā lēmums par soda
naudas uzlikšanu. Ja lēmums par soda naudas uzlikšanu nav izpildīts labprātīgi, tā piespiedu
izpildi veic tiesu izpildītājs.
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Direktore baiba Vītoliņa
[..]
izraksts pareizs

Дополнено Steroidman 24.04.2021

Lūk,šādi šī šakāļu kompānija rīkojas nelikumīgā veidā izspiežš no pilsoņiem naudu,galvenie izspiedēji,kas to organizē šo teroru ir DMITRIJS ŠEVČENKO UN INA HOFMANE,kas dēļ savas mantkārības ir pazaudējuši visu cilvēcisko un ir pārvērtušies par dzīvniekiem kam nekas nav svēts

24.04.2021

Uzņēmums saņēma paziņojumu par šo sūdzību

Комментарии (2)

Ivo 25.04.2021

100* padomājiet pirms maksāt šiem, manuprāt krāpniekiem

C Colaps 03.05.2021

Amorāls kantoris, kurš pilnīgi noteikti pārkāpj parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteikto. Viņu taktika ir meli un iebiedēšana. Sen jau vajadzēja aizklopēt ciet, nevis likt naudas sodus.

Добавить комментарий

Положительное Нейтральное Негативное
Загрузить файлы

Наш интернет-сайт использует файлы куки (cookie) для того, чтобы сделать работу более дружественной и эффективной для пользователей. Чтобы обеспечить выполнение всех функций сайта, нажмите кнопку «Принять файлы». Для более подробной информации ознакомьтесь с нашими правилами обработки файлов cookie и с нашими правилами обработки персональных данных.

Принять файлы